DE KIEZEL - Beroepscode


Verantwoordelijkheid

 • De psychotherapeut laat zich leiden door zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf en de cliŽnt.
 • De psychotherapeut bewaakt zorgvuldig kwaliteit en grenzen van de therapeutische relatie.
 • De psychotherapeut is integer in zijn handelen en maakt gebruik van zijn kennis en vaardigheden met het besef dat zijn overwicht samenhangt met zijn deskundigheid en rol als therapeut.
 • De psychotherapeut volgt het proces van de cliŽnt te allen tijde met zorg, verantwoordelijkheid, respect en inzicht. Hij draagt daadwerkelijk zorg voor de kwaliteit van het contact met de cliŽnt. Hij is bereid te antwoorden op diens al dan niet uitgesproken behoeften. Hij tracht hem te zien en te kennen zoals hij is in zijn eigen situatie met het oog op de creatieve aanpassing.
 • De psychotherapeut werkt op basis van vrijheid en onafhankelijkheid. Dit wil zeggen dat hij zijn neutrale positie handhaaft tegenover de cliŽnt en zorgt dat de grenzen van het contract duidelijk zijn voor alle direct betrokkenen.
 • De psychotherapeut verricht zijn werk zo dat hij zijn handelen steeds kan verantwoorden.
 • De psychotherapeut vermijdt elke vorm van discriminatie en is desnoods aanspreekbaar op discriminerend gedrag.
 • De psychotherapeut waakt er over dat hij tegenover de cliŽnt niet tegelijkertijd vanuit verschillende rollen functioneert.
 • De psychotherapeut is er zich van bewust dat de machtsongelijkheid van de professionele relatie ook na beŽindiging van de therapie blijft bestaan.
 • De psychotherapeut gaat geen seksuele relatie aan met zijn cliŽnt.

Zorgvuldigheid

 • De psychotherapeut stelt een zorgvuldige hulpvraag met aandacht voor de uitgangspositie en de context van de cliŽnt.
 • Op basis van het oriŽnterend contact of de intake legt de psychotherapeut de cliŽnt uit op welke wijze hieraan gewerkt kan worden.
 • De aanpak en de daarbij behorende randvoorwaarden voor de therapie, zoals frequentie, tijd of plaats en financiŽle regeling, vereisen de instemming van de cliŽnt.
 • De overeenkomst is bindend en kan alleen gewijzigd worden mits de psychotherapeut en cliŽnt hierover overeenstemming bereiken.
 • De psychotherapeut houdt zich aan de afspraken op het vlak van plaats en tijd (op tijd komen en op tijd stoppen). Hij zal ook de contacten buiten de vaste afspraken van de werksetting (telefoon, mail, etc.) bespreken en begrenzen.
 • De cliŽnt kan te allen tijde, bij voorkeur na een afrondingsgesprek, de therapie beŽindigen.
 • De psychotherapeut kan de behandeling beŽindigen. Hij maakt de cliŽnt duidelijk vanuit welke begrenzing hij dat doet. Hij draagt daarbij zorg voor verdere doorverwijzing. De cliŽnt heeft het recht om therapeutische opdrachten niet uit te voeren. De psychotherapeut behandelt hem daarin met respect.
 • De psychotherapeut houdt een dossier bij in geval van samenwerking met andere beroepsgenoten en instanties. Dit dossier omvat alle basisgegevens en officiŽle stukken over de therapie (intakeverslag, behandelplan, correspondentie, afspraken, data, adres en telefoonnummers). Het dossier moet tien jaar bewaard worden en wordt dan vernietigd. De cliŽnt heeft steeds het recht om het dossier in te zien. Persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut horen niet bij het dossier.
 • Als de psychotherapeut via schriftelijke stukken aan derden informatie verschaft over de cliŽnt, bespreekt hij dat eerst met de cliŽnt. Die stukken worden toegevoegd aan het dossier.
 • De psychotherapeut is aan geheimhouding over zijn werk gebonden. Een uitzondering kan zijn wanneer zich levensbedreigende situaties voor de cliŽnt of voor derden voordoen, maar hij bespreekt dit vooraf met de cliŽnt
 • de psychotherapeut aanvaardt geen geschenken van de cliŽnt
 • De psychotherapeut gaat buiten het therapeutisch contract geen zakelijke relatie aan met de cliŽnt.

Vakbekwaamheid

 • De psychotherapeut stemt zijn handelen af op de eigen verworven deskundigheid en erkent de grenzen daarvan.
 • De psychotherapeut bewaakt naar zijn beste vermogen de continuÔteit van de behandeling.
 • De psychotherapeut ziet erop toe niet geÔsoleerd te werken. Samenwerking met collegaís, supervisie, intervisie en bijscholing maken deel uit van zijn werk.

Zorg voor de beroepscode

 • De psychotherapeut draagt er zorg voor dat de cliŽnt op de hoogte is van de beroepscode.
 • Het accepteren van deze beroepscode houdt in dat collegaís elkaar kunnen aanspreken op het nakomen van die code. Ook kan worden besloten tot het indienen van een klacht.